Over ons

Onze visie

Grenzen overwinnen

In onze vereniging voelen alle mensen met verschillende culturen, talen en tradities zich thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons verenigingsleven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat Suriname voor velen van ons de bakermat is, oefent de veelkleurigheid van Suriname grote invloed op onze activiteiten en doelstellingen. Grenzen vormen voor ons daarom geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid.

AFIMO is een Surinaamse vrouwen organisatie. Zij richt zich vooral op de vrouwen boven de vijftig. Zij maakt deel uit van het Surinaams netwerk in Nederland en bestaat vanaf 1976. Zij heeft haar domicilie in Den Haag en haar wortels liggen in de vroegere vrouwengroepen AFI en Moksi Watra. 

AFIMO staat voor vrouwen, die affiniteit hebben met de Surinaamse kunst en cultuur en die door levenservaring elkaar kunnen ondersteunen en versterken. AFIMO schept voor alle vrouwen een veilige basis, van waaruit men eigen vraagstukken kan toetsen aan ervaringen van andere vrouwen. Zodoende leert men van elkaar en biedt men elkaar een vruchtbare grondgedachte om de alledaagse problemen en uitdagingen aan te kunnen. De spirituele achtergrond van de vrouwen kan verschillen, maar de meerderheid van de vrouwen aanvaardt het Christendom als grondbasis van het geloof. Voor de meeste van hen is de Surinaamse cultuur een speciale uitdaging om zich verder in te verdiepen, maar ook om samen te werken aan een goede overdracht van erkende Surinaamse culturele waarden en normen aan de volgende generaties.

Het Christendom is onze leidraad, Christus leert ons liefdevol met elkaar om te gaan. Door Hem hebben we vergeving en gemeenschapszin geleerd. Wij hebben vertrouwen in Hem en ook in elkaar, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.

“Don’t treat people the way they treat you. Treat people the way God treats you.” 

Binnen de gemeenschap wordt de enkeling gewaardeerd

Door AFIMO zijn we verenigd in ons verleden, heden en toekomst. Wij zijn elkaars zusters. Wij geven aandacht aan elkaar en respecteren elkaar, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze verenigingsleven en activiteiten. Wij kennen geen rangen of standen.

Ons verenigingsleven

Ons verenigingsleven krijgt vorm in onze wekelijkse, activiteiten: educatief en recreatieve activiteiten, zingen, externe optredens t.b.v. derden, jaarlijkse vormingsdagen, groepsreizen, boekenclub, yoga en bezinning, kookgroep, tori-uku (yorka-, agersi, lobi-, lei-, lafu-tori), trainingen, voorlichtingsactiviteiten e.a..

Deze activiteiten helpen ons uitvoering te geven aan onze doelstellingen en overtuiging. Ze verbinden ons met elkaar en met andere vrouwengroepen en organisaties. Onze leden zetten zich in voor anderen op een rechtvaardige en vredige wijze. Bij elke activiteit maken we maximaal gebruik van de aanwezige kennis, ervaring en kunde van onze leden.